ÇÍÀ×ÊÈ - ìàøèíè è êîíñóìàòèâè, ÊÐÈÑÒÀËÈ è ÁÀËÎÍÈ > ìàøèíè è êîíñóìàòèâè çà çíà÷êè > åëåìåíòè çà ðàçëè÷åí äèàìåòúð

Ref No. 116602
åëåìåíò çà çíà÷êè ô 25
: 360 .
: 300 .

Ref No. 116603/116005
åëåìåíò çà çíà÷êè ô 32/44
: 360 .
: 300 .

Ref No. 116604
îâàëåí åëåìåíò çà çíà÷êè 35
: 444 .
: 370 .

.
Ref No. 116606
îâàëåí åëåìåíò çà çíà÷êè 55
: 504 .
: 420 .

.
Ref No. 116664
êâàäðàòåí åëåìåíò çà çíà÷êè 35S
: 420 .
: 350 .

Ref No. 116665
êâàäðàòåí åëåìåíò çà çíà÷êè 55S
: 420 .
: 350 .

Ref No. 116607
åëåìåíò çà çíà÷êè ô 58
: 318 .
: 265 .

Ref No. 116608
åëåìåíò çà çíà÷êè ô 75
: 474 .
: 395 .

Ref No. 116663
åëåìåíò çà çíà÷êè 110 - åëåìåíò çà ïîñòàâêà çà ñíèìêà
: 696 .
: 580 .

 

(1)