PMB-12 - ìàøèíà çà èçãîòâÿíå íà ôîòîàëáóìè

Ref No.


  :
Ïëîâäèâ - ïî ïîðú÷êà
 

: 0 .
: 0 .

- ìàøèíà çà èçãîòâÿíå íà ôîòîàëáóìè
- ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà àëáóìà: 305 õ 305 ìì
- ìèíèìàëåí ðàçìåð íà àëáóìà: 50 õ 50 ìì
- ìàêñèìàëíà äåáåëèíà íà àëáóìà: 80 ìì         
<<