Cyklos RPM-350 - àâòîìàòè÷íà ìàøèíà çà ìèêðîïåðôîðàöèÿ

Ref No. 118205


  :
Ïëîâäèâ - îãð.êîëè÷åñòâî
 

: 2760 .
: 2300 .

- àâòîìàòè÷íà ìàøèíà çà ìèêðîïåðôîðàöèÿ
- ôðèêöèîííî ïîäàâàíå
- ðàáîòíà øèðèíà: 350 ìì ( ìàêñèìóì ôîðìàò À3 )
- ñêîðîñò: äî 8160 ëèñòà íà ÷àñ
- äåáåëèíà íà ìåäèÿ: 80 - 250 ãð./ì2
- ñïåöèàëíè ïðèñïîñîáëåíèÿ çà ðàáîòà ñ ìåäèÿ îò 60 ãð./ì2.
- ìàêñèìàëåí áðîé ïåðôîðèðàùè èíñòðóìåíòè: 5 áð.
- êàïàöèòåò íà çàðåæäàíå: 300 ëèñòà 80 ãð./ì2
- ìèíèìàëíà äèñòàíöèÿ ìåæäó ïåðôîðèðàùèòå èíñòðóìåíòè: 10 ìì
- ðàçìåðè: 1080 ìì õ 490 ìì õ 270 ìì
- çàõðàíâàíå: 220V, 50Hz
- òåãëî: 20 êã.

Ïðîèçâîäèòåë: Cyklos, ×åõèÿ.
 
       
<<