KW-Trio 3216 - äî 460 mm, äî 7 ëèñòà

Ref No. 116043


  :
Ïëîâäèâ - íà ñêëàä
  Îôèñ Âàðíà - íà ñêëàä
Ñîôèÿ - íà ñêëàä
Òúðíîâî - íà ñêëàä
 

: 93.6 .


: 66.3 .
: 55.25 .

äúëæèíà íà ðÿçàíå (mm): 460 mm
äåáåëèíà íà ðÿçàíå: äî 7 ëèñòà
èçìåðâàòåëíà ñêàëà: mm / inch
ðàçìåð íà ïëîòà (mm): 210 õ 570

Ïðîèçâîäèòåë: KW-Trio, Òàéâàí.         
<<