22880B - ðú÷íà ìàøèíà çà ðÿçàíå íà âèçèòêè À4/10 áð.

Ref No. 115141


  :
Ïëîâäèâ - íà ñêëàä
 

: 300 .
: 250 .

- ðú÷íà ìàøèíà çà ðÿçàíå íà âèçèòêè
- ðàçìåð íà âèçèòíèòå êàðòè÷êè: 50 õ 90 mm
- áðîé èçðÿçàíè âèçèòíè êàðòè÷êè - 10 áð. / À4 ôîðìàò.
- ðÿçàíå íà æèâî (äâîåí íîæ)
- ìåäèÿ: äî 300 ãð./ì2.


       
 
<<